Óvódai beiratkozás

2022. április 25., 2022. április 26., 2022. április 27. 9:00 és 16:00 óra között, telefonon előre egyeztetett időpontban

Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulása, mint az Őrbottyáni Napsugár Óvoda fenntartója a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (1a) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt adja ki:

KÖZLEMÉNY

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

 

1. Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. § alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése szerint az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

2. A nevelési év: 2022/2023

3. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye: Kérjük azon szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük a 2022/2023-as nevelési évben óvodai nevelésüket megkezdjék, az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni:

Beiratkozás időpontja: 2022. április 25. (hétfő), 2022. április 26. (kedd), 2022. április 27. (szerda) 9:00 és 16:00 óra között, telefonon előre egyeztetett időpontban

Időpont egyeztetésre a következő telefonszámon van lehetőség: Brachfeld-Farkas Tímea (óvodatitkár) +36 70/382-6222

Helyszín: Őrbottyáni Napsugár Óvoda, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

4. A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok

Kérjük, hogy a beiratkozás napján az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek oltási könyve és TAJ kártyája.

5. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

  • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
  • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

6. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda és elérhetősége

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda alapító okirata szerint az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján integráltan (a többi gyermekkel együtt) nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket is felveszi.

7. Az óvoda felvételi körzete: Őrbottyán és Kisnémedi települések közigazgatási területe

8. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: A gyermek felvételét követően az óvoda a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt 2022. május 25-ig.

9. A jogorvoslati eljárás szabályai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a nevelési intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a szülővel.

A 37. § (2) bekezdése alapján az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.

A 37. § (3) bekezdése szerint a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést

  • a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  • az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem

tekintetében.

A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el.

A törvény 38. § (1) bekezdése szerint a fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban

a) a kérelmet elutasíthatja,

b) a döntést megváltoztathatja, vagy

c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A 38. § (3) bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A 38. § (4) bekezdés alapján a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A 38. § (5) bekezdés alapján a nevelési intézmény döntése végleges, ha a 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 38. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési intézménybe járó többi gyermek nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

Őrbottyán, 2022. március 16.

Szabó István Ferenc
elnök
Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulása
Társulási Tanács

Csatolt dokumentumok: