Ügyrendi Bizottság 2014-2019

Az Ügyrendi Bizottság feladata az ügyrendi és a nem pénzügyi természetű ellenőrzési, a közrendvédelmi, kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos, valamint integrációs és a település külkapcsolati kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése.

Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése.

Az Ügyrendi Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

Az Ügyrendi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.

Az Ügyrendi Bizottság feladatköre:

  • véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tesz a képviselő-testület hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vesz azok előkészítésében
  • a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót dolgoz ki és ellenőrzi annak megvalósulását, amelyről beszámol évente a képviselő- testületnek
  • előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását
  • javaslatot tesz az önkormányzat kommunikációjával összefüggő koncepcionális kérdésekben
  • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket.

 

Tagok

elnök

Csernákné Szoboszlai Szilvia 

tagok 

Kollár Sándor 

Benedek Éva 

nem képviselői jogállású tagok  

Könczölné Bulyáki Mónika 

Szántó Veronika