Nyilvános pályázati felhívás

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan határozott idejű, bérlet útján történő hasznosítására

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) képviselője Czesznak Tamás László igazgató Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2016. (III.02.) számú határozatával létesített vagyonkezelési szerződés alapján Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI.2.) és az Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2014. (IV. 1.) önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot (nyilvános versenyeztetési eljárást) hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező

„Őrbottyán zártkert, 7637/42 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az Őrbottyán, Tó u. 78. szám alatt található 785 m2 összterületű ingatlan, melyből bérbe vehető 385 m2 összterületű telek és a rajta levő 37,28 m2 alapterületű helyiség határozott idejű bérlet útján történő hasznosítására”.

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 1. A pályázat kiírójának adatai:
 2. neve:                         Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
 3. címe:                         2162 Őrbottyán, Fő út 99.
 4. telefon                       28/360-044/5. mellék
 5. képviseli:                  Czesznak Tamás László igazgató
 6. kapcsolattartó:         Lajszner Paulina ügyintéző
 1. A pályázat tárgya: Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Őrbottyán zártkert, 7637/42 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az Őrbottyán, Tó utca 78. szám alatt található telek és helyiség 5 (öt) év határozott idejű bérlése.

A pályázat tárgyát képező ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosít.

 1. Az ingatlan minimális bérleti díja:                  58.814 Ft+ÁFA/hónap

A bérleti díjon felül fizetendők a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek (a bérlemény külön mérőórákkal rendelkezik).

 1. A pályázat célja: az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott, jelenleg üresen álló ingatlan határozott idejű bérlet útján történő hasznosítása nyilvános pályázati eljárás útján.

II. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE

 1. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet

2162 Őrbottyán, Fő út 99.

2021. május 10. (hétfő) 15:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

 1. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 2 példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.
A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).

A borítékon szíveskedjenek a következő megjegyzéseket feltüntetni:

 • „Pályázat az Őrbottyán zártkert, 7637/42 helyrajzi számú ingatlan bérletére”,
 • „Csak a közbeszerzési bizottság bonthatja fel”.

Az elektronikus úton, határidő előtt megküldött pályázat a pályázat érvénytelenné nyilvánítását és a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a bírálóbizottság érvényesnek.

A pályázó nevében maghatalmazott is eljárhat, aki köteles a pályázat benyújtásával egyidejűleg közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva igazolni képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét.

 1. Ajánlati kötöttség

A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE, A PÁLYÁZAT TARTALMA

 1. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására jogosult bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

 1. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. A pályázó alábbi adatait
 • Természetes személy esetén a pályázó neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma stb.) telefonszáma, és e-mail címe
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe
 1. A pályázattal érintett ingatlan adatait

Az ingatlan helyrajzi számát

 1. A pályázó ajánlatát

A pályázó által megajánlott bérleti díjat Ft+ÁFA/hónap egységben, amely nem lehet alacsonyabb jelen pályázati kiírásban szereplő minimális árnál.

 1. A pályázó nyilatkozatait a következőkről
 • jelen pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja,
 • személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
 • az ajánlattételi határidőt követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal,
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
 1. A következő kötelezően csatolandó mellékleteket:
 • Pályázati adatlap
 • Pályázó részletes bemutatása
 • A pályázat tárgyát képező ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes leírás (az ingatlan hasznosítása során végezni tervezett tevékenység részletes ismertetése, településre gyakorolt hatása)
 • A pályázó vonatkozásában a helyi adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás köztartozásmentességről,
 • A pályázó vonatkozásában a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázó az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vámtartozással nem rendelkezik,
 • Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat (eredeti vagy hiteles másolat) és aláírási címpéldány (eredeti vagy hiteles másolat)

PÁLYÁZNI KIZÁRÓLAG A KIÍRÁSHOZ CSATOLT PÁLYÁZATI ADATLAPON LEHETSÉGES!

A bírálóbizottság nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.

 1. Hiánypótlási lehetőségek

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.

A pályázatok elbírálása során a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 1. A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2162 Őrbottyán, Fő út 99.

2021. május 13. (csütörtök) 10 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek.

A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

 1. A pályázatok elbírálásának módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül kerülnek elbírálásra. A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét / érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
 • az a pályázati felhívásban meghatározott vagy szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő eltelte után került benyújtásra;
 • a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek;
 • a pályázó – a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget,
 • a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó nem vehet részt az eljárás további szakaszában.

A bírálóbizottság a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás alapján bírálja el, értékeli az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket, az üzleti tervet, valamint annak településre gyakorolt hatását, a vagyonelem tervezett funkciójának hasznosságát a település számára. A döntés tekintetében a bírálóbizottság a pályázók felé indokolási kötelezettség nem terheli.

 1. Az eredményhirdetés ideje, módja, a megkötendő bérleti szerződésre vonatkozó előzetes kikötések

A pályázó(ka)t a kiíró írásban (e-mail) értesíti a döntésről.

A bérleti szerződés a nyertes pályázóval kerül megkötésre.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

A pályázó a megkötendő bérleti szerződés vonatkozásában az alábbi feltételek teljesítését a pályázat benyújtásával vállalja:

 • Pályázó vállalja, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan használatának ellenértékét, a kiíró és a pályázó között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat minden tárgyhónap 5. napjáig megfizeti. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket, hulladékszállítás költségeit, azok megfizetése a bérleti díjon felül a pályázó kötelezettsége.
 • Pályázó vállalja, hogy legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak megfelelő kauciót a kiíró rendelkezésére bocsát a szerződésben meghatározott módon, amely összeg a pályázónak felróható szerződésszegés/károkozás esetén felhasználásra kerül.
 • A kiíró jogosult minden év január 1-jei hatállyal a KSH által, az előző év vonatkozásában közzétett fogyasztói árindexnek megfelelően korrigálni a bérleti díjat.
 • 90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék, közüzemi vagy egyéb díjhátralék, köztartozás a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi.
 • Pályázó vállalja az ingatlanban végezni tervezett tevékenység jellegének megfelelő működési engedély beszerzését és a megfelelő, biztonságos működéshez szükséges felújítások elvégzését, beszámítási igény nélkül, saját költségen.
 • A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlan biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka- és környezetvédelmi, illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával.
 • Pályázó vállalja, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.
 • Pályázó vállalja az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • A bérelt helyiségek tisztántartása, napi takarítása a bérlő kötelessége.
 • Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása a bérlő feladata.
 • Pályázó vállalja, hogy a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégezteti.

V. A PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A részletes pályázati felhívás rendelkezésre bocsátásának, megtekinthetőségének helye és módja:

Jelen pályázati felhívás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a www.orbottyan.hu honlapon, valamint Őrbottyán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást Czesznak Tamás László igazgató ad az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám:               06-28/360-044/5. mellék

E-mail cím:                  gameszarterieskikacorbottyan.hu

A pályázó a pályázatának benyújtásával – külön nyilatkozat nélkül - elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a pályázati felhívás feltételeit.

A kiíró a részletes pályázati felhívást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

A kiíró a pályázati felhívásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás – indoklás nélküli – visszavonására, eredménytelenné nyilvánítására.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az elbírálhatóság érdekében szíveskedjenek a kiírás minden elemét pontosan megválaszolni.)

Jelen részletes pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben foglaltak az irányadók.

 

Őrbottyán, 2021. április 23.

 

Czesznak Tamás László

GAMESZ igazgató

Csatolt dokumentumok: