Közadakozás a Kvassay-sírkert felújítására

Kvassay Jenõ (1850 – 1919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentõsalakja.

 

Kvassay Jenő (1850 – 1919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentősalakja.

A pesti műegyetemen gépészmérnökitanulmányokat, a MagyaróváriMagyar Királyi Gazdasági Akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on mezőgazdasági ésvízépítési tanulmányokat folytatott. 1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek, és megbízást kapott aföldmívelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági–vízügyiszolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításánakszerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-tőlOrszágos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. Kvassay nevéhez fűződik a vízjogi törvénymegalkotása (1885:XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és aKözegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Vízgazdálkodási,folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága isjelentős. Közel három évtizeden át a magyar vízügyi szolgálat legfőbbirányítójaként működve új korszakot teremtett a magyar vízépítés történetében.Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Végső nyughelye Őrbottyánban van.

Kvassay Jenő neve fémjelzi a magyar vízügyi ágazat2014-2020 évek közötti fejlesztéseit tartalmazó tervet, amely meghatározójelentőségű a vízügyi szolgálat jövőjét illetően.

 

Kvassay Jenő iránt érzett tisztelete jeléülaz Országos Vízügyi Főigazgatóság Emlékbizottságot hozott létre, amely célultűzte ki az Őrbottyáni temetőben található Kvassay sírkert közadakozás útjántörténő felújítását. A felújított sírkertet Kvassay Jenő születésének 165.évfordulója alkalmából 2015. június 5-én tartandó ünnepségen kívánjukfelavatni.

Az adományokat kérjük a „Kvassay Alapítvány” 66000035-11097277számú elkülönített számlájára utalni.

 

Az Emlékbizottság a közadakozással kapcsolatos dokumentumokat, közte azadományozók nevét a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban helyezi el. Asírkert felújítás költségeit esetlegesen meghaladó adományokat azEmlékbizottság a 165. évforduló méltó megünneplésére, a Kvassay-családemlékének ápolására kívánja fordítani.

Az Emlékbizottság várja mindazok támogatását, akik egyetértenek e nemeskezdeményezéssel.

Budapest, 2015. március 3.  

KvassayEmlékbizottság