Tájékoztató a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatban

A zártkerti ingatlanok a mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartoznak ...

 

A zártkerti ingatlanok a mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartoznak. Ez jelentősen megnehezíti az ilyen ingatlanok adásvételét, hitelezését, a nyilvántartott művelési ágtól eltérő más célú hasznosítását. Jellemzően az ide sorolható földrészletek nem a klasszikus mezőgazdasági termelés eszközei, sok helyen hétvégi telkként funkcionálnak, hétvégi házat építtetek rájuk, vagy a település terveiben építési övezetként szerepel.

A közelmúlt jogszabály-változásai lehetővé teszik, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosa(i) 2016. december 31-ig kérjék az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.


A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu oldalról „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.