Pályázati felhívás

2162 Őrbottyán, belterület 317/2 helyrajzi számú, természetben a 2162 Őrbottyán, Csap utca 22. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában

Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) képviselője, Szabó István Ferenc polgármester, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete alapján a tulajdonát képező

2162 Őrbottyán, belterület 317/2 helyrajzi számú, természetben a 2162 Őrbottyán, Csap utca 22. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában

az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

I. Általános információk

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

2. A pályázat célja, jellege:

Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése nyilvános pályázati eljárás útján.

3. A pályázat tárgyának megnevezése:

Az Őrbottyán belterület 317/2 helyrajzi számú, 509m2 területű ingatlan értékesítése

4. Az ingatlan minimális vételára: 16.000.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint

5. Az ingatlan adatai:

 • Helység: Őrbottyán
 • Fekvése: belterület
 • Helyrajzi száma: 317/2
 • Természetbeni címe: 2162 Őrbottyán, Csap utca 22.
 • Jellege (tulajdoni lap szerint): kivett beépítetlen terület

6. Az ingatlan HÉSZ szerinti paraméterei:

Az ingatlan az Lf-1 jelű lakóövezetben található (meglévő hagyományos falusias lakóterületek).

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján az ingatlan paraméterei az alábbiak:

„37. Az Lf-1 jelű lakóövezet

(meglévő hagyományos falusias lakóterületek)

42.§

Az Lf-1 jelű lakóövezet övezeti paraméterei:

 1. a beépítési mód oldalhatáron álló,
 2. a kialakítható építési telek legkisebb területe 720 m2,
 3. a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,
 4. a kialakítható építési telek legnagyobb szélessége 30 m,
 5. a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m,
 6. a legnagyobb beépítettség terepszint felett 30%,
 7. a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 38%,
 8. a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,
 9. a legnagyobb épületmagasság 5,0 m,
 10. a legkisebb épületmagasság 3,0 m,
 11. a legkisebb zöldfelületi arány 40%.”

II. A pályázatok benyújtásának helye, módja, ideje

1. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Őrbottyán Város Önkormányzata 2162 Őrbottyán, Fő út 99. 2024. február 29. (csütörtök) 10 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelen-nek minősíti!

2. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat írásban, a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 2 példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).

A borítékon szíveskedjenek a következő megjegyzéseket feltüntetni:

 • „Pályázat az Őrbottyán belterület, 317/2. helyrajzi számú ingatlan vételére”,
 • „Csak a közbeszerzési bizottság bonthatja fel”.

Az elektronikus úton, határidő előtt megküldött pályázat a pályázat érvénytelenné nyilvá-nítását és a pályázatból történő kizárást vonja maga után. A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek. A pályázó nevében maghatalmazott is eljárhat, aki köteles a pályázat benyújtásával egyidejűleg köz-okiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva igazolni képviseleti jogosultságát és an-nak terjedelmét.

3. Ajánlati kötöttség

A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázók köre, a pályázat tartalma

Pályázat benyújtására jogosult bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó alábbi adatait

 • Természetes személy esetén a pályázó neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma stb.) telefonszáma, és e-mail címe
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve és tisztsége, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

Csatolt dokumentumok:

 • Pályázati felhívás [pdf]

  2162 Őrbottyán, belterület 317/2 helyrajzi számú, természetben a 2162 Őrbottyán, Csap utca 22. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában