Állás: Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9.

Őrbottyán Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. nap-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése. A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán igazgatói feladatainak ellátása során a többcélú (integrált) intézmény (közművelődési és könyvtár) szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások:

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

  • Felsőfokú képesítés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet 6/A. §. szerint,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program bemutatása a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt
  • nyilatkozat arról, hogy amennyiben nem rendelekzik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról kiadott 150/1992. (XI.20.) számú Korm. rendelet 6/G. §-ában megjelölt tanfolyammal, azt két éven belül elvégzi

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kmetty Károly polgármester nyújt, a 06-28/360-044/0 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4121/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Humánügyi Bizottság véleményezését követően Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2019. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.