Őrbottyán Integrált Településfejlesztési Stratégia

Jóváhagyott dokumentáció. Elfogadva Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2023. (V.31.) számú határozatával

A település működésének hosszú távú fejlesztési elképzelései a 2000‐ben készített „Őrbottyán Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója” című dokumentumban kerültek  megfogalmazásra, mely az ott felvázolt jövőképet 2015‐ig határozta meg. A Koncepció megalkotása óta nem került sor Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésére, az elfogadás óta eltelt időben jelentős változásként értékelhető, hogy az Őrszentmiklós és Vácbottyán községek egyesítésével 1970‐ben létrejött Őrbottyán település 2013‐ban városi címet kapott.

A várossá vált telelpülés előtt új lehetőségek és fejlődési irányok rajzolódtak ki, ugyanakkor a koncepcióban megfogalmazott célok a jövőben is iránymutatók, a stratégia készítéséhez biztos alapul szolgálnak. A stratégiai célok meghatározásában jelentős iránymutatásként szolgált továbbá a 2014. decemberében készült „Őrbottyán Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019". és az azt követő évekre” című dokumentuma, valamint a 2017 decemberében készült „Őrbottyán Város Zöldterület Fejlesztési Koncepció” c. dokumentum.

A Stratégia készítésének rövid távú célja, hogy az Európai Unió 2021–2027‐es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetése által meghatározott programozási időszakban Őrbottyán minél eredményesebben vegyen részt az elképzeléseihez hasznosítható pályázati lehetőségeken, valamint a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudja felhasználni. Hosszabb távon a város meghatározza azokat a fejlődési irányokat, melyek ‐ összhangban a település fejlesztési és rendezési típusú dokumentumaival – a fenntartható városfejlődésben támogatják.

Jelen dokumentáció a Megalapozó vizsgálattal párhuzamosan készült, melyben bemutatásra és elemzésre kerültek a települést jellemző adatok, információk. A Megalapozó vizsgálat helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészei tartalmazzák az ITS készítéséhez szükséges megállapításokat.

A településfejlesztés első lépéseként meg kell határozni azt a jobb, élhetőbb jövőbeli állapotot, melyet a település el kíván érni. Őrbottyán jövőképének felvázolásakor a jelenlegi helyzet megismerése mellett fontos tisztázni azon alapelveket, melyek mentén a reális fejlesztési elképzelések kirajzolódnak:

  • Távlatosság: a hosszú távú célok szem előtt tartása a közép és rövid távú fejlesztési döntések meghozatalánál;
  • Stratégiai megközelítés: a versenyképesség növelése, a helyi gazdaság fejlesztése, valamint a város lakosságának „jóléte” biztosítása prioritásainak érvényesítésére;
  • Integrált szemlélet: egymástól elszigetelt ágazati beavatkozások helyett integrált megoldások alkalmazása a fejlesztési célok szolgálatában;
  • Helyi erőforrásokra való építkezés: a térségi természeti‐, gazdasági és emberi erőforrások sajátosságainak figyelembe vétele és fenntartható módon való érvényesítése a város fejlesztése során;
  • Népességmegtartó képesség erősítése: a városfejlesztéssel összefüggő célok és konkrét beavatkozások tervezése és megvalósítása során az életminőség javítása, a helyben történő megélhetés és boldogulás változatos feltételeinek biztosítása;
  • Hatékonyságra való törekvés: a területi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználása;
  • Az értékek megőrzése és fenntartható hasznosítása: a táji‐, természeti értékek, erőforrások védelme, az épített környezeti értékek és a társadalom szellemi és kulturális értékeinek megőrzése és mindezek hasznosítása a gazdaság, a környezet és a helyi társadalom fejlesztése során;
  • A társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség érvényre juttatása: a társadalmilag indokolatlan területi különbségek csökkentése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi mobilitás erősítése.

A kijelölt úton tovább haladva a XXI. század derekára elmondható lesz, hogy:
Őrbottyán vonzó, nyugodt, falusias arculatát megőrző, de lakóit és vendégeit kisvároshoz illő alap- és középfokú intézményekkel, valamint egyéb szolgáltatásokkal magas színvonalon ellátó, kellemes lakókörnyezetet és a szabadidő-eltöltés változatos formáit biztosító, fejlődő település, amely stabil, több lábon álló helyi gazdasággal rendelkezik, természeti adottságait és épített értékeit, továbbá kedvező fekvését kihasználva tágabb térségével együttműködve fejlődik.

Csatolt dokumentum: