PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ-IPARI EGYSÉG ÜZEMELTETÉSÉRE

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. május 31. (kedd) 9:00 óra

Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: Őrbottyáni GAMESZ) a Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 48.) épületében lévő 2. pontban részletezett alapterületű helyiségek üzemeltetés céljára történő bérbeadására pályázatot ír ki határozatlan időtartamra.

 1. Az Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:

Őrbottyáni GAMESZ

Ajánlatkérő címe, posta címe:

2162 Őrbottyán, Fő út 63.

Ajánlatkérő telefonszáma:

(28) 360-044

Ajánlatkérő e-mail címe:

orbottyanarterieskikacorbottyan.hu

 1. A pályázat tárgya

Az Őrbottyáni GAMESZ a Bartók Béla utcai sportpálya (2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 48.) épületében lévő alábbiakban részletezett alapterületű helyiségek üzemeltetés céljára történő bérbeadására pályázatot ír ki határozatlan időtartamra.

Előkészítő helység:

12, 1 m2

Kiszolgáló helység:

61,8.m2

Mosdó helység:

9, 0 m2

Terasz:

36, 8 m2

 1. A pályázat célja

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő sportpálya vendéglátó-ipari egységének működtetésére.

 1. A bérleti szerződés időtartama

A pályázatok elbírálását követően a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre.

 1. Pályázati  feltételek
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a helyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden tárgyhónap 5. napjáig megfizeti. 
 • Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.
 • Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás alapján bírálja el, értékeli az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket, az üzleti tervet.
 • Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat.
 • 90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék, közüzemi díj hátralék, (köztartozás) a szerződés azonnali felmondását eredményezi.
 • A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket.
 1.  A szerződéskötés feltételei
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell az egység megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését és a megfelelő és biztonságos működéshez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségen.
 • A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja a sportpálya szabályzatait és rendelkezéseit.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • A bérleményben vendéglátó-ipari egység üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.
 • A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • A bérelt helyiségek tisztántartása, napi takarítása a Bérlő kötelessége.
 • Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása a Bérlő feladata.
 • A Bérlő köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.
 • A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezései tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 • Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

 

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatot papír alapon, 2 példányban, zárt borítékban kell személyesen benyújtani vagy postai úton eljuttatni  az alábbi címre: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 63.).

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bartók Béla utcai sportpálya épületében található vendéglátó-ipari egység üzemeltetésére.”

Az eljárás eredményéről írásban (e-mailben) értesítjük a pályázókat. Bővebb információ a kapcsolattartó, Previák András GAMESZ Igazgatótól kérhető (telefon: 70/456-5055; e-mail: ).

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. május 31. (kedd) 9:00 óra

A pályázathoz csatolni kell:

 • az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím),
 • a vendéglátó-ipari egység üzemeltetésére, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, kínálatának általános bemutatását,
 • az Ajánlattevő eddig tevékenységének rövid ismertetését, 
 • referenciákat,
 • a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
 • Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy:
  • vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartását,
  • nincsen ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, 
  • nem áll végelszámolás alatt,
  • az önkormányzati adóhatóságnál nincsen nyilvántartott adótartozása,
  • a pályázati beadási határidő lejártakor nincs fennálló köztartozása.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

 • Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.
 • A helyiség kizárólag vendéglátó-ipari egységként működtethető. A tevékenység bejelentés köteles a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján.
 • A bérleti díj nem tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját, melyet a Bérlő köteles megfizetni.
 • A havi bérleti díj mellett a bérlő köteles megfizetni a szilárd hulladék szolgáltatás díját.
 1. A pályázati kiírás eredménytelensége

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, 
 • a legjobb érvényes ajánlat elfogadása is jelentős vagyonvesztéssel járna.
 1.  A pályázat bontása és elbírálása

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2016. május 31. (kedd) 10:00 óra (Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.)

Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2016. május 31.  (kedd) 10:00 óra

A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 • akinek a pályázati beadási határidő lejártakor köztartozása áll fenn.

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekintésére lehetőség van.

Előzetes egyeztetés: 

Previák András
2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Telefon: 06 70 456 5055

Az Őrbottyáni GAMESZ fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az elbírálhatóság érdekében szíveskedjenek a kiírás minden elemét pontosan megválaszolni.) 

Őrbottyán, 2016. május 17.

Previák András
Őrbottyáni GAMESZ
igazgató