Álláspályázat: intézményvezető

Őrbotyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5.

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Őrbotyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01-től 2027.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat. Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése. A nem önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokkal kapcsolatos feladatokban való részvétel, szakemberek megfelelő létszámú alkalmazása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett. Irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő 3 fő családsegítő 1 fő szociális gondozó 1 fő terápiás munkatárs 2 fő ápoló

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. rész I. Alapellátások szerinti képesítés,
 • 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
 • szociális területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen vezető munkakörben szerzett tapasztalat
 • kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányítókészség,
 • szakma iránti elkötelezettség
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazása
 • gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • helyzetelemzésre épülő vezetői program
 • öt év szociális területen szakmai tapasztalat meglétének igazolása
 • az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, képzettség meglétét igazoló okmány, szociális szakvizsga másolata
 • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet vagy kizáró gondnokság hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5715/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó István Ferenc polgármester részére a orbottyanarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Szabó István Ferenc polgármester, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kjt.1992.évi XXXIII. törv.és a kjt. 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi,majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság véleményét figyelembe véve Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyba áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhezhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.