Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tagok, feladat- és hatáskör

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata

 1. a pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési,
 2. az ügyrendi és a nem pénzügyi természetű ellenőrzési,
 3. a közrendvédelmi,
 4. a kommunikációval kapcsolatos, valamint
 5. integrációs és a település külkapcsolati

kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése is.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten szerdai napon tartja.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatkörében különösen:

 1. véleményezi és ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését, a költségvetési beszámolókat, a pénzügyi tervek költségvetési előirányzatait, az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását, az önkormányzat bevételi forrásait, a helyi adók kivetését, beszedését, önkormányzati intézmények alapítását, összevonását és megszűnését,
 2. véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
 3. véleményezi az önkormányzati vállalkozás indítását, az abban való részvételt, a megállapodás tervezeteket, megkereséseket az önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, jelzálogjog létesítés tárgyában,
 4. véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, beolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát, önkormányzati alapítvány létrehozását és megszűnését,
 5. előkészíti a hitelfelvételről szóló előterjesztést, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,
 6. előkészíti a településfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokhoz, valamint a településszerkezeti és településrendezési feladatokhoz fűződő képviselő-testületi döntéseket, valamint ellenőrzi azok végrehajtását,
 7. javaslatot tesz az önkormányzat bevételeire, különösen az ingatlangazdálkodás során keletkező bevételekre, helyi adókra, lakbérekre, bérleti díjakra, közterület használat díjakra,
 8. véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tesz a képviselő-testület hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vesz azok előkészítésében,
 9. a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót dolgoz ki és ellenőrzi annak megvalósulását, amelyről beszámol évente a képviselő-testületnek,
 10. előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását,
 11. javaslatot tesz az önkormányzat kommunikációjával összefüggő koncepcionális kérdésekben,
 12. kapcsolatot tart az önkormányzat pénzügyi vezetőjével, a helyi közrendvédelmi szervekkel, helyi civil szervezetekkel és a testvértelepülés vezetőivel,
 13. gondoskodik a helyi, hazai és nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról és fenntartásáról,
 14. ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be

 1. az ingatlanok hasznosításáról,
 2. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásról,
 3. a költségvetésről, a költségvetés módosításáról,
 4. a zárszámadásról,
 5. a költségvetési beszámolóról,
 6. a helyi adókról,
 7. az önkormányzati intézmények alapításáról, összevonásáról, megszűnéséről,
 8. a hitelfelvételről,
 9. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságról,
 10. az önkormányzati beruházásról,
 11. az önkormányzati rendeletekről, azok módosításáról és felülvizsgálatáról

szóló előterjesztések.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nyújtja be:

 1. a települési képviselők és a polgármester összeférhetetlenségéről,
 2. a vagyonnyilatkozatokról,
 3. a település bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójáról

szóló előterjesztéseket.

 

 

Tagok

elnök

Lévai Dávid

tagok

Kiss László István

Lehoczky István

nem képviselői jogállású tagok

Kelecsényi Attila

Szántó Veronika