Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság

Tagok, feladat- és hatáskör

A Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság feladata a kulturális, a közművelődési, a környezet- és természetvédelmi, valamint a sporttal kapcsolatos feladatokat, kérdéseket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése.

A Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság 7 tagú: 4 képviselő és 3 nem képviselő jogállású taggal.

Az Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.

A Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság feladatkörében különösen:

 1. részt vesz a kulturális és sport témájú önkormányzati rendeletek előkészítésében, azok felülvizsgálatában,
 2. kapcsolatot tart a közművelődési intézmény vezetőjével, a sportszervezetek vezetőivel, a sportlétesítmény kezelőjével, a helyi környezetvédelmi szervezetekkel,
 3. figyelemmel kíséri a sportlétesítmények működését, más irányú hasznosítását, a szabadidős és diáksport helyzetét,
 4. javaslatot tesz emléktáblák elhelyezésére, művészeti alkotás településen történő elhelyezésére, képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatására, megrendezésére, pályázatok benyújtására, évfordulók megünneplésére, továbbá véleményezi az ezekre érkezett javaslatokat,
 5. figyelemmel kíséri a település köztisztasági állapotát,
 6. javaslatot tesz a településen keletkezett környezeti és természeti károk enyhítésére, részt vesz az erre vonatkozó rendelkezések kidolgozásában,
 7. javaslatot tesz a település környezetvédelmi és természetvédelmi koncepciójára, mely alapján programot készít a település környezetének és természeti értékeinek védelmére,
 8. elősegíti a településrendezési tervben foglalt környezetvédelmi és természetvédelmi szabályoknak megfelelő teljesülést,
 9. előkészíti a környezetvédelmet és a természetvédelmet érintő beruházásokat, véleményezi azokat, ellenőrzi a megvalósulást,
 10. elkészíti a környezetvédelmi programot,
 11. ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket.

A Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 1. a környezeti és természeti károk enyhítéséről,
 2. a közművelődési, kulturális és sporttevékenységet ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről,
 3. a képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatásáról, megrendezéséről,
 4. a település sportszervezeteinek, a szabadidős és diáksport támogatásáról

szóló előterjesztések.

Az Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság nyújtja be:

 1. a környezetvédelmi programról,
 2. művészeti alkotás, emléktáblák településen történő elhelyezéséről,
 3. a közművelődési és sportkoncepcióról

szóló előterjesztéseket.

 

elnök

Lehoczky István

képviselői jogállású tagok

Benedek Éva 

Elischer Imre László 

Tóth Péter

nem képviselői jogállású tagok

Lévainé Apagyi Erika

Faragó István

Szabó Sándor