Pályázati felhívás: háziorvosi feladatok ellátására

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. augusztus 26. 12:00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Őrbottyán város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán Város Önkormányzata által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladat ellátása érdekében

pályázatot hirdet

háziorvosi feladatok ellátására.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

Ellátandó feladatok:

Őrbottyán Város Önkormányzata közigazgatási területén Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. melléklete szerinti 3. számú – területi ellátási kötelezettséggel működő – háziorvosi körzetben, határozatlan időtartamra, de minimum 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.

Ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 1.426 fő

A munkavégzés helye: 2162 Őrbottyán, Szent István utca 33-39.

A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól. A szerződés keretében a feladat háziorvosi ellátás biztosítása az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 3. háziorvosi körzetben, határozatlan időtartamban, de minimum öt évig területi ellátási kötelezettséggel.

Működés megkezdésének legkorábbi időpontja:

A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Díjazás és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,

2. gazdasági társaság pályázó esetén:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata alapító okirat/társasági szerződés másolata.
 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta hiteles másolata

vagy

3. egyéni vállalkozó esetén:

 • egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum hiteles másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • belgyógyászati szakvizsga megléte,
 • háziorvosi szakvizsga meg-, vagy folyamatban léte,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • helyben lakás, helyismeret.

A pályázathoz kapcsolódó további információk:

 • A háziorvosi körzet új körzetként kerül létrehozásra, praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
 • A feladatellátásra új, a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező, Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában álló rendelőhelyiség áll rendelkezésre. A praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint fűtés, víz- és csatornadíj, villanyáram, egyéb alapdíjak) a pályázó viseli a díjak 1/4 arányában, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását, valamint a telefondíjat a pályázó viseli 100%-ban.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Kérjük a pályázatokat Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) postai címre, vagy személyes kézbesítéssel az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságára (földszint 3. szoba) zárt borítékban, 2 példányban szíveskedjenek leadni.

Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi pályázat 3. számú körzet”.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. augusztus 26. 12:00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. október 15.

A pályázatokat Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06-28/360-044-es telefonszámon, vagy személyesen az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban, Gállné Mezősi Szilvia jegyzőtől (2162 Őrbottyán, Fő út 99.).