Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 29-én 12:00 óra.

Őrbottyán Város Önkormányzata 185/2019. (XI. 05.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek., civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:

Őrbottyán Város Önkormányzata 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult az Őrbottyán közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezet, egyesület és alapítvány (együtt: civil szervezet).

Nem jogosult pályázat benyújtására az a civil szervezet:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

e) az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:

ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

eb)  amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

f) akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,

b) aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

c) a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja,

d) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

e) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

f) jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
h) aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

...

Csatolt dokumentumok: