Pályázati felhívás civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére

A pályázatot 2018. november 26-án 18.00 óráig, lezárt borítékban, személyesen kell benyújtani

Őrbottyán Város Önkormányzata 162/2018. (X. 31.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek., civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:

Őrbottyán Város Önkormányzata 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult az Őrbottyán közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezet, egyesület és alapítvány (együtt: civil szervezet).

Nem jogosult pályázat benyújtására az a civil szervezet:

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 4. olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 5. az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:

ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

eb)  amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

 1. akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
 2. aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 3. a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja,
 4. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 5. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 6. jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
 7. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
 8. aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

 

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

A pályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani 1 eredeti, aláírt példányban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
 2. a pályázó adószámát,
 3. a pályázó képviselőjének nevét,
 4. a pályázó elérhetőségének megjelölését,
 5. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
 6. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
 7. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
 8. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

ha)  az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,

hb)  az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget,

i.   a pályázó bankszámlaszámát.

A támogatási igényhez csatolni kell

 1. igazolást vagy nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),
 2. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti, 2. sz. nyomtatványon megtett nyilatkozatot
 3.  a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolatát ( az a civil szervezet, amely már nyújtott be pályázatot Őrbottyán Város Önkormányzatához  és a benyújtástól az alapdokumentumokban változás nem történt, mentesül  ezeknek a dokumentumoknak a benyújtása alól)  
 4. a  jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámolót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,
 5. a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
 6. a pályázó nyilatkozatát a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 7. a pályázó közzétételi kérelmét a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében a civil szervezetek támogatására elkülönített  összeg.

7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:

       A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.

8. A finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás):

Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

9. A megkívánt saját forrás mértéke:

A pályázati projekthez a pályázónak minimum 10% saját forrással kell rendelkeznie.

10. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2018. november 26-án  18.00 óráig kell lezárt borítékban az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában ( 2162 Őrbottyán, Fő út 99. ) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2019”.

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

A pályázat hiányossága esetén a pályázó felhívást kap a hiánypótlásra 5 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

12. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje és módja:

A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből, jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság bírálja el.

13. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 45 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

14. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

 1. a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
 2. a támogatás a naptári évben keletkezett  költségekre számolható el,
 3. a támogatással legkésőbb 2020. január 15-éig el kell számolni,
 4. az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll
 5. a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát,
 6. a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,
 7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni
 8. a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni
 9. a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni
 10. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

ja) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jb) a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

jc) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

jd) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

je) a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

jf) a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a 3. számú nyomtatvány szerinti nyilatkozatot megtegye. A nyilatkozatot eredményes pályázat esetén, a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig kell benyújtani. 

15. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Gállné Mezősi Szilvia jegyző ad a 06 28 360-044/0-s mellékű telefonszámon, e-mailen ( )  vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

16. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 2. és 3. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az önkormányzat www.orbottyan.hu honlapjáról illetve beszerezhetők az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Csatolt dokumentumok: