Álláspályázat: jogász, adminisztrátor

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19.

Az Őrbottyáni GAMESZ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet jogász, adminisztrátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. A városüzemeltetési irodánál adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatások teljesítése, dokumentációk készítése. Szerződések nyomon követése, új szerződés előkészítése a hatályos rendeleteknek megfelelően. Nyilvántartások vezetése, számlák egyeztetése. Partnerekkel való kapcsolattartás. Pályázatok bonyolításában közreműködés.
 2. Az ellátandó feladatok: • jogi tevékenység ellátása az Őrbottyáni Gamesz részére, • jogi segítségnyújtás az Őrbottyáni Gamesz részére, valamint együttműködés az Önkormányzat költségvetési szerveivel, • okiratok, szerződések szerkesztése, véleményezése, ellenjegyzése • jogi állásfoglalások, szakvélemények készítése, • hatósági eljárásokban jogi szakvélemény készítése, a szervezet képviseletét ellátó ügyvédek koordinálása, egyeztetés, • adatvédelmi, közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátása • adminisztrációs feladatok ellátása
 3. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: • a Gamesz-t érintő Önkormányzati rendelet tervezeteinek előkészítésében való részvétel, • a Képviselő-testület és Bizottságai elé kerülő előterjesztések előkészítése, • közreműködés a Gamesz-t érintő Polgármesteri Hivatali szabályzatok megalkotásában, frissítésében, • a Gamesz-t érintő jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az ezekből adódó jogharmonizáció előkészítése, • a Gamesz szerződéseinek előkészítésében közreműködés, • a Gamesz, Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nem peres eljárásaiban történő közreműködés, • jogi tanácsadás önkormányzati jogi ügyekben, • ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt, közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat. • adatvédelemmel kapcsolatos feladatok

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetem, jogász,
 • szakmai gyakorlat
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 • adatvédelem területén szerzett tapasztalat - GDPR ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • részletes szakmai életút bemutatása
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czesznak Tamás László igazgató nyújt, a +3670/456-50-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2047/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász, adminisztrátor.
 • Elektronikus úton Czesznak Tamás László igazgató részére a czesznak.tamasarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Czesznak Tamás László igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.