Álláspályázat: bölcsődevezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 3.

Őrbottyán Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet épülő városi bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Mikszáth Kálmán utca 1326 hrsz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető az Őrbottyán Város Önkormányzata által fenntartott 4 csoporttal, 48 férő-hellyel működő bölcsődefelelős vezetését látja el az intézmény biztonságos, szakszerű és törvényes működtetése érdekében. Feladatkörébe tartozik az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése, a szakmai programban foglaltak megvalósítása, a bölcsődei dolgozók tevékenységének irányítása. Gondoskodik a bölcsődeműködési, személyi és tárgyi feltételeiről; az intézményre vonatkozó jogszabályok, rendeletek, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról, illetve betartásáról. Megszervezi a bölcsőde munkarendjét. Felel a bölcsőde teljes körű dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért, valamint ellátja mindazon feladatokat, amelyet ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal.

Az új intézmény várhatóan 2021. szeptember 1-jén kezdi meg tényleges működését, a kinevezés és a működés tényleges megkezdése közötti időszakban az intézményvezető az alábbi feladatok megvalósításában vállal továbbá hatékony szerepet:

 • a bölcsőde működésének szakmai előkészítése
 • a bölcsőde szakmai, szervezeti és működési rendjét tartalmazó dokumentumok, szabályzatok (szakmai program, SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok) előkészítése és jóváhagyásra előterjesztése
 • a bölcsőde működési engedélye iránti kérelem előkészítése javaslattétel a fenntartói határkörbe tartozó intézményi térítési díjak megállapítására
 • bölcsődei ellátásra vonatkozó igények felmérése - az intézmény alkalmazottainak kiválasztásában, felvételében való hatékony közreműködés
 • bölcsőde bútorozottsága, berendezése, esztétikai kialakítása érdekében javaslattétel, bölcsődét érintő beszerzési eljárásban való részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola,
 • felsőfokú iskolai végzettség
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész („Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermek-védelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részé-re”) I. Alapellátások 2. C) pontjában meghatározott képesítések valamelyike
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján „A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.”
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • a pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, elképzelések
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, vezetői gyakorlatot (amennyiben van) igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1025/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.
 • Személyesen: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárság, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A 1992. évi XXXIII. törvény, és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság véleményét figyelembe véve Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • www.orbottyan.hu - 2021. március 3.
 • Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2021. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.