Álláspályázat: angoltanár

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján angoltanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Kvassay Jenő Általános Iskola, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakos pedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, angol szakos tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség, tolerancia, innovatív szemlélet , megbízhatóság, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pittlikné Bóta Judit mb. intézményvezető nyújt, a 06-28-360-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pittlikné Bóta Judit mb. intézményvezető részére a kvassaysuliarterieskikacgmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.