Helyi adók 2016

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 24/2012. XI. 30.) rendeletét.

Magánszemélyek kommunális adója

A Képviselő-testület döntése alapján 2016. január 01. napjától a kommunális adó mértéke évi 16.000 forintra emelkedett. Az adókivetés évében kérelemre mentes a magánszemély kommunális adója alól az az adóalany, aki egyedülálló és az adótárgyat képező ingatlanban egyedül él és 65. életévét betöltötte és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

Telekadó

Belterületi ingatlanok vonatkozásában az adó mértéke nem változott, maradt 150 Ft/m2/év, külterületi ingatlan esetén 2016. január 01. napjától a telekadó mértéke 100 Ft/m2/év. Az adó mértékének változásáról és a fizetési határidőkről szintén határozattal értesítjük az érintett adózókat.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében mentes a telekadó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9%.

Az adókötelezettség teljesítésével összefüggésben az alábbi határidőkre hívjuk fel a figyelmet:

Adónem

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Építményadó

Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

Két egyenlő részletben, az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig.

Telekadó

Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

Két egyenlő részletben, az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig.

Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

Két egyenlő részletben, az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig.

Helyi iparűzési adó, állandó jellegű tevékenység esetén

Az adóról az adóévet követő év május 31. napjáig, az adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév december 20. napjáig.

Folyó évi iparűzési adóelőleg összegét március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adó évet követő év május 31. napjáig. A várható éves fizetendő adó összegére való kiegészítést december 20. napjáig.

Helyi iparűzési adó, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén

A tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig.

Az adóbevallással egy időben történik a befizetés, átutalás.

Gépjárműadó

2004. január 01. napjától az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik.

Két egyenlő részletben, az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig.

Talajterhelési díj

Tárgyévet követő év március 31. napjáig.

A bevallás benyújtásával egy időben.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében az adó befizetésénél a fizetési határidőket szíveskedjenek betartani.

 

Őrbottyán Város Jegyzője