Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hirdetménye

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2014. május 1-jén a törvényerejénél fogva megszûnt a mezõ- éserdõgazdasági földekre, nem közelihozzátartozók között, szerzõdésselalapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2014. május 1-jén a törvényerejénél fogva megszűnt a mező- éserdőgazdasági földekre, nem közelihozzátartozók között, szerződésselalapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).

A földhivatalnaklegkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásbólvalamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.

A törlésikötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapítotthaszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezetijogosultnak nyilatkozatot kell tenniearról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdonos, volttulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

 

2014 októberében az érintetteket értesítettüknyilatkozattételi kötelezettségükről.

A nyilatkozatot afelhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014.december 31-ig lehet megtenni. Eztkövetően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fogkerülni.

 

Az eljárás díjmentes.

 

Kérjük Önöket, hogy amegküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonytigazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági rokonok és testvérek eseténszületési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvikivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali határozat/ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék megpostai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonatés a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postaielőterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetbenvisszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

 PestMegyei Kormányhivatal Földhivatala