Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata a pénzügyi, gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi, településfejlesztési kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatköre:

 • véleményezi és ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését, a költségvetési beszámolókat, a pénzügyi tervek költségvetési előirányzatait, az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását, az önkormányzat bevételi forrásait, a helyi adók kivetését, beszedését, önkormányzati intézmények alapítását, összevonását és megszűnését
 • véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, figyelemmel kí- séri az önkormányzati vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
 • véleményezi az önkormányzati vállalkozás indítását, az abban való részvételt, a megállapodás tervezeteket, megkereséseket az önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, jelzálogjog létesítés tárgyában
 • véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, beolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát, önkormányzati alapítvány létrehozását és megszűnését
 • előkészíti a hitelfelvételről szóló előterjesztést, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését
 • előkészíti a településfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokhoz, valamint a településszerkezeti és településrendezési feladatokhoz fűződő képviselő-testületi döntéseket, valamint ellenőrzi azok végrehajtását
 • javaslatot tesz az önkormányzat bevételeire, különösen az ingatlangazdálkodás során keletkező bevételekre, helyi adókra, lakbérekre, bérleti díjakra, közterület használat díjakra
 • javaslatot tesz a település környezetvédelmi és természetvédelmi koncepciójára, mely alapján programot készít a település környezetének és természeti értékeinek védelmére
 • elősegíti a településrendezési tervben foglalt környezetvédelmi és természetvédelmi szabályoknak megfelelő teljesülést
 • előkészíti a környezetvédelmet és a természetvédelmet érintő beruházásokat, véleményezi azokat, ellenőrzi a megvalósulást
 • javaslatot tesz a településen keletkezett környezeti és természeti károk enyhítésére, részt vesz az erre vonatkozó rendelkezések kidolgozásában
 • részt vesz a környezet-egészségügyi program előkészítésében
 • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • a környezeti és természeti károk enyhítéséről
 • az ingatlanok hasznosításáról
 • az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásról
 • a költségvetésről, a költségvetés módosításáról
 • a zárszámadásról
 • a költségvetési beszámolóról
 • a helyi adókról
 • az önkormányzati intézmények alapításáról, összevonásáról, megszűnéséről
 • a hitelfelvételről
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságról
 • az önkormányzati beruházásról szóló előterjesztések.

 

Tagok

elnök

Kollár Sándor

tagok

Csernákné Szoboszlai Szilvia

Dékány András 

nem képviselői jogállású tagok

Lebek Péter

Szántó Veronika