Humánügyi Bizottság

Tagok, feladat- és hatáskör

A Humánügyi Bizottság feladata az egészségügyi, szociális és családügyi, köznevelési és közoktatási, kulturális és sport ügyekben, feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása. (148/2016 (VI.29.) 

A Humánügyi Bizottság 7 tagú: 4 képviselő és 3 nem képviselő jogállású taggal.

A Humánügyi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten szerdai napon tartja.

A Humánügyi Bizottság feladatköre:

 • részt vesz a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és egészségügyi, kulturális és sport témájú rendeletek előkészítésében, azok felülvizsgálatában,
 • zárt ülés keretében első fokon dönt – a képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot figyelembe véve – az átruházott hatáskörökben,
 • figyelemmel kíséri az idős emberek, a családok, a veszélyeztetett gyermekek helyzetét,
 • kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, a pedagógusokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, a háziorvosokkal, a gyermekorvossal, a fogorvossal és a védőnőkkel, valamint a sportszervezetek vezetőivel, a sportlétesítmény kezelőjével,
 • véleményezi az egészségügyi szolgáltatásokat vállalók pályázatát, tevékenységét,
 • figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatások, a közegészségügy általános helyzetét, a település köztisztasági állapotát,
 • javaslatot tehet a költségvetés előirányzatainak megállapítására, az intézmények saját bevételének hasznosítására, a tárgyi eszközök fejlesztésére, az év közbeni előirányzat módosításra,
 • véleményezi a bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatellátás rendszerét, javaslatot tesz annak módosítására, továbbá véleményezi az intézményvezető kinevezését,
 • javaslatot tesz az utcanevek megváltoztatására, emléktáblák elhelyezésére, közterületek elnevezésére, művészeti alkotás településen történő elhelyezésére, képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatására, megrendezésére, pályázatok benyújtására, évfordulók megünneplésére, továbbá véleményezi az ezekre érkezett javaslatokat,
 • figyelemmel kíséri a sportlétesítmények működését, más irányú hasznosítását, a szabadidős és diáksport helyzetét,
 • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket,
 • részt vesz a környezet-egészségügyi program előkészítésében,
 • részt vesz a hazai, nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és fenntartásában.”

A Humánügyi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • köznevelési, közoktatási, közművelődési, kulturális és sporttevékenységet ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről,
 • az utcanevek megváltoztatásáról, közterületek elnevezéséről,
 • képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatásáról, megrendezéséről,
 • a település sportszervezeteinek, a szabadidős és diáksport támogatásáról,
 • a költségvetésről

szóló előterjesztések.

A Humánügyi Bizottság nyújtja be

 • a szolgáltatástervezési koncepcióról,
 • művészeti alkotás, emléktáblák településen történő elhelyezéséről,
 • a közművelődési és sportkoncepcióról

szóló előterjesztéseket.

Tagok

elnök

Benedek Éva 

tagok

Cserepka András 

Kiss László István 

 

Lehoczky Enikő

nem képviselői jogállású tagok

Diamantné Bodák Ildikó 

Som Istvánné 

 

Lévainé Apagyi Erika