Pályázati felhívás

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan haszonbérbe adása. Benyújtási határidő: 2020. december 4. (péntek) 12.00 óra

Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) képviselője, Szabó István Ferenc polgármester, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete alapján a tulajdonát képező

2162 Őrbottyán, külterület 050/9. helyrajzi számú ingatlan (földterület) határozott idejű haszonbérlet útján történő hasznosítása tárgyában

az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

I. Általános információk

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

a) A pályázat célja, jellege: Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan haszonbérbe adása nyilvános pályázati eljárás útján.

b) A pályázat tárgyának megnevezése: Az őrbottyáni 050/9. helyrajzi számú, 4,9814 ha területű, szántó művelési ágú ingatlan haszonbérbe adása

c) Az ingatlan minimális haszonbérleti díja: bruttó 80.000 Ft/év

d) Az ingatlan adatai: Őrbottyán, külterület 050/9 hrsz. alatt felvett, 4,9814 ha területű, szántó művelési ágú, 48,32 AK értékű ingatlan

e.) A haszonbérlet időtartama: 5 év határozott idő

II. A pályázatok benyújtásának helye, módja, ideje

a) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Őrbottyán Város Önkormányzata
2162 Őrbottyán, Fő út 99.
2020. december 4. (péntek) 12.00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

b) A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 2 példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.
A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).

A borítékon szíveskedjenek a következő megjegyzéseket feltüntetni:

  • Pályázat az Őrbottyán külterület, 050/9. helyrajzi számú ingatlan haszonbérletére”,
  • Csak a közbeszerzési bizottság bonthatja fel”.


Az elektronikus úton, határidő előtt megküldött pályázat a pályázat érvénytelenné nyilvánítását és a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

A pályázó nevében maghatalmazott is eljárhat, aki köteles a pályázat benyújtásával egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva igazolni képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét.

c) Ajánlati kötöttség: A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázók köre, a pályázat tartalma

Pályázat benyújtására jogosult bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó alábbi adatait

  • Természetes személy esetén a pályázó neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma stb.) telefonszáma, és e-mail címe
  • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

[...]

Csatolt dokumentumok: