Kulturális és Sport Bizottság 2014-2016.

A Kulturális és Sport Bizottság feladata a kulturális és sport ügyekben, feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Kulturális és Sport Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

A Kulturális és Sport Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten, szerdai napon tartja.

A Kulturális és Sport Bizottság feladatköre:

 • részt vesz a kulturális és sport témájú rendeletek előkészítésében, azok felülvizsgálatában
 • kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, a sport szervezetek vezetőivel, a sportlétesítmény kezelőjével
 • javaslatot tehet a költségvetés előirányzatainak megállapítására, az intézmények saját bevételének hasznosítására, a tárgyi eszközök fejlesztésére, az év közbeni előirányzat módosításra
 • javaslatot tesz az utcanevek megváltoztatására, emléktáblák elhelyezésére, közterületek elnevezésére, művészeti alkotás településen történő elhelyezésére, képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatására, megrendezésére, pályázatok benyújtására, évfordulók megünneplésére, továbbá véleményezi az ezekre érkezett javaslatokat, e) figyelemmel kíséri a sportlétesítmények működését, más irányú hasznosítását, a szabadidős és diáksport helyzetét
 • véleményezi a működési területén a közművelődési, sport tevékenységet ellátó intézmények létesítését, megszüntetését, az intézményvezetők kinevezését
 • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket
 • részt vesz a hazai, nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és fenntartásában

A Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • a közművelődési, kulturális és sporttevékenységet ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről
 • az utcanevek megváltoztatásáról, közterületek elnevezéséről
 • képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatásáról, megrendezéséről
 • a település sportszervezeteinek, a szabadidős és diáksport támogatásáról
 • a költségvetésről szóló előterjesztések

A Kulturális és Sport Bizottság nyújtja be:

 • művészeti alkotás, emléktáblák településen történő elhelyezéséről
 • a sportkoncepcióról szóló előterjesztéseket

Tagok

elnök

Kiss László István 

tagok

Benedek Éva 

Lehoczky Enikő 

nem képviselői jogállású tagok

Csapó Károly 

Lévainé Apagyi Erika 

 

Munkaterv

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2016

2015