Környezetvédelmi és köztisztasági szabályok

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján.

A település környezetének védelme és tisztasága érdekében az ingatlan és az ingatlan előtti úttestig terjedő területsáv tisztán tartásáról, rendben tartásáról, gyom- és gazmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.

A tulajdonos tehát köteles gondoskodni:

 • az ingatlan rendszeres rovar- és rágcsáló irtásáról,
 • az ingatlanon keletkező csapadékvíznek saját területen történő elhelyezéséről, elvezetéséről,
 • az ingatlan előtti járda és nyílt árok, valamint annak műtárgyai, csatornák, átereszek tisztításáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, továbbá a hó eltakarításéról és síkosság-mentesítésről

Köztisztasági szempontból járdának minősül az ingatlan előtt, a gyalogos közlekedésre kiépített járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv és árok is van, az úttestig terjedő teljes terület.

Az ingatlan előtti területet úgy kell tisztán és rendben tartani, a járdáról a havat, a jeget a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

Közterületre fás szárú növény csak a jegyző írásbeli engedélyével telepíthető. A telepített növény fenntartásáról – mint a növény a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti használója – a kérelmező köteles gondoskodni.

A biztonságos közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles továbbá gondoskodni az ingatlanról a járdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gondozatlan járdaszakasz vagy árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti.

A környezet védelme érdekében a település területén tilos:

 1. a belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, dugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot elhelyezni,
 2. az árok partjait szemét- vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni,
 3. ásott vagy fúrt kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni,
 4. a talajra szennyvizet kilocsolni,
 5. a meglévő vízfolyásokat eltorlaszolni,
 6. szemetet, hulladékot, salakot közterületen lerakni, tárolni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni.

Közterületen tilos:

 1. az elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, felépítményeket és azok felszereléseit beszennyezni, megrongálni,
 2. a fás és nem fás szárú növények rongálása,
 3. a gépjárművek mosása,
 4. a szeszesital fogyasztás.

A károkozó köteles a fentebb felsorolt cselekményekkel okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására.

Közterületen szeszesitalt kizárólag az alábbi helyszíneken és időpontokban lehet fogyasztani:

 1. az érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egység kitelepülése területén, nyitvatartási időben,
 2. az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területén a rendezvény ideje alatt,
 3. Őrbottyán Város Önkormányzata vagy intézményei által rendezett rendezvények esetén a rendezvény területén és ideje alatt,
 4. az esküvői menetben.

Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóban lehet elhelyezni. Aki a tiltás ellenére közterületen szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolíttatni. Ha a kötelezett ennek meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett terhére.

Csatolt dokumentum:

 • [pdf]22/2013. (XII. 21.)

  a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról