Csapadékvíz-elvezetés

Projekt összefoglaló

Őrbottyán város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 54 041 193 ft. Támogatási összegben részesült.

Projekt címe: A Csurgó és Hegyi György utcák csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/6

Projekt célja:

A fejlesztéssel közvetlenül a Csurgó és a Hegyi György utca érintett, azonban a Csurgó utca a Kertekalja utcával és a Szent István utcával, továbbá a Hegyi György utcával közösen egy helyi közúti forgalmi hálózatot és lokális vízgyűjtő területet alkotnak, annak jelentős tagjai. A fentiek alapján a fejlesztéssel érintett településrész a Csurgó, a Hegyi György, a Kertekalja és a Szent István utcát foglalja magába.Tekintettel arra, hogy az érintett utcák közül a Hegyi György, a Kertekalja és a Szenti István utca a település Fő útjához is kapcsolódnak a tervezett fejlesztés a település Fő útját is tehermentesíti csapadékvíz elöntés szempontjából. A Csurgó utca tengelye ÉÉNY-DDK irányú, az utca mindkét oldalon csak részben beépített. Az ingatlanok bizonyos részei a meglévő párhuzamos utcákig nyúlnak, a beépítés ott található. A meglévő kialakult utca jogi határai átlagos 6-9 méter szélességűek. Az alapvető közművek megépítésre kerültek. A csapadékvíz elvezetés az utcában nem megoldott. A járhatóságot javított földút kialakításával már korábban biztosították. Gondosabb kialakítás szükséges a Kertekalja utcai útcsatlakozás előtti szakaszon, ahol jelentős szintkülönbség alakult ki a kétoldali ingatlanok között. Az utca domborzati viszonyaiból adódóan egyoldali lejtéssel kialakított. A meglévő terep lejtvonala az utca tengelyvonalára közel merőleges. A Hegyi György utcában jelentős vízmosások alakultak ki. A korábban javított földút burkolata több helyen kimosódott. A Fő út csatlakozása közelében a hírközlő kábel védőcsövei már a felszínre kerültek. Folyamatosan hordalékot sodor az utcában az eső a Fő út irányába, a meglévő vízelvezető árkokat feltöltve. A tervezett csapadékvíz rendezés során célunk, hogy a vizeket a helyszínen tartsuk, a csapadékvíz befogadója a kialakításra kerülő szikkasztó tároló csatorna lesz. Jelenleg a csapadékvíz a vízelvezető műtárgyak hiánya miatt szabályozatlanul folyik le a területről a meglévő ingatlanokon és kerteken keresztül, jelentős hordalékot is szállítva. A területről ily módon lefolyó vizek befogadója a Fő úti burkolt nyílt vízelvezető árok, amely megfelelő hidraulikai adottságokkal (kiépítéssel) rendelkezik. A tervezett projekt megvalósulása esetén mentesülne a jelenlegi befogadó a szabályozatlanul lezúduló vizek kártételeitől, a hordalékos elöntésektől és ezáltal minden esőzést követő, kézi munkát igénylő helyreállítási munkáktól és annak költségeitől. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a projekt keretében közvetlenül fejleszteni kívánt Csurgó és Hegyi György utcák és az értintett településrész esetében a területen a csapadékvíz. Csurgó utca: a területre lehulló csapadékvizeket a tervezett kőzúzalékos burkolatjavítás megszűri. A lejtés kialakítása révén egyoldali padkafolyókák gyűjtik össze a csapadékvizet és vezetik el a szikkasztó csatornákhoz. A padkafolyóka rendszer lejtési iránya követi a meglévő terepi hosszeséseket. A mélypontokban a felszín alatt a meglévő közmű vezetékek mellett a részlettervek alapján egyedi szikkasztócsatornák épülnek. A felszíni vízelvezetéssel (padkafolyókás) a hordalékfogós víznyelő aknák kerülnek közvetlen kapcsolatba. Ezen keresztül jut a csapadék a szikkasztó csatornába. A hordalék a hordalékfogós víznyelőkben és a szikkasztó csatornák tisztító aknái alján rakódnak le. A szikkasztó csatornák az átmérő nagysága miatt mechanikusan, kézi erővel is takaríthatók. Hegyi György utca: a Csurgó utca a Szent István úttól a Hegyi György utcai szakaszán és a Hegyi György utcában gyephézagos betonelemmel burkolt szikkasztóárkok épülnek. Az utca lejtése miatt az összefüggő vonalvezetésű szikkasztóárkokban energiatörő és visszaduzzasztó betonbordákat terveztünk. Funkciója a szikkasztás hatékonyságának növelése, hordalékfogás és a víz sebességének a csökkentése. Az árok vonalában három helyen további szikkasztócsatornák kerülnek beépítésre. A terepi lejtés lehetővé teszi, hogy a felső szakaszon elhelyezett szikkasztócsatorna esetleges túltelítődése után tovább folyjon a szikkasztó árokban a következő szikkasztócsatornába. A tervezett út és járdafelületekről lefolyó és hordalékfogós víznyelőkön átfolyó csapadékvizek a szikkasztó csatornákba jut. Méretezésük úgy történt, hogy az adott intenzitású és időtartamú csapadék teljes mennyiségét befogadni és tárolni tudja, amellett, hogy a szikkasztás is az első beérkezett vízcsepptől megkezdődik. A projekt keretében kizárólag nyílt burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető és szikkasztó csatorna fejlesztése, kiépítése történik meg, amelynek köszönhetően a csapadékvíz a kialakításra kerülő csatornákban elszikkad. A projekt keretében kizárólag a csapadékvíz helyben tartása, szikkasztása valósul meg. A kialakított méretezés alapján a lehulló csapadékvíz helyben történő szikkasztása fejlesztésünk alapvető célja annak elvezetése helyett. Tekintettel arra, hogy a szikkasztó rendszer kialakításának célja a komplex, a vizek helyben tartásának, a víz visszatartásának és területi beszivárgásának elősegítése a projekt megvalósítása során komplex vízgazdálkodási szemléletet elősegítő műszaki megoldásokat alkalmazunk, amely elősegíti a vizek helyben tartását, a területi beszivárgást, ezáltal a jó ökológiai állapot elérését illetve fenntartását. A tervezett megoldás kettős vízrendezési problémát old meg. Az elöntést megakadályozza a szabályozott, mederben történő lefolyással, továbbá a szikkasztó-tározó csatornák biztosítják a helyben tartás, amely a talaj vízháztartására is kedvező hatással lesz. Ezáltal a jó ökológiai állapot is hosszú távon fenntartható. A tervezett rendszer alkalmas lesz az útról befogadni és elszikkasztani a csapadékvizet, ezzel megakadályozva az érintett utcák és magáningatlanok elöntését. A tervezett fejlesztés megakadályozza az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, illetve csökkenti a káresemények mértékét, gyakoriságát és elősegíti a vízkárok enyhítését a fejlesztéssel érintett településrészen. A megvalósítani tervezett tevékenységek a benyújtott káresemények csökkentését, megszüntetését célozzák. A tervezett fejlesztés rendszerbe integráltan valósul meg, hozzájárul egy adott települérész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakításához. A beruházás ütemezése a pályázathoz csatolt ütemtervben kerül bemutatásra.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Csurgó és Hegyi György utcák

További információ kérhető:

Kmetty Károly polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044