Állás: tanító

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kvassay Jenő Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tanítói és napközis feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, tanító,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: technika műveltségi terület vagy szakkollégium

Elvárt kompetenciák: gyermekszeretet, elkötelezettség, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pittlikné Bóta Judit intézményvezető nyújt, a 0630/713-3354 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Pittlikné Bóta Judit intézményvezető részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő