Álláspályázat: óvodavezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető - óvodavezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. napjától 2022. 06. 30. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

 • 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. (Napsugár Óvoda),
 • 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87. (Kismókus Óvoda),
 • 2162 Őrbottyán, Óvoda utca 1. (Margaréta Óvoda)
 • 2165 Kisnémedi, Fő út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség, valamint annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:

 • vezetői képesség,
 • a szakma iránti elkötelezettség,
 • kiváló kommunikációs képesség,
 • együttműködési készség, csapatban való gondolkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza pályázó felett korábban, illetve jelenleg munkáltatói jogkört gyakorló személy nevét, tisztségét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.
 • Pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § és 43/A. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kéri-e zárt ülés tartását.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázni a pályázat Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa címére postai úton történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) lezárt borítékban, papír alapon, egy eredeti példányban „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel vagy személyesen lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatosan információt Szlucska Edit humánpolitikai ügyintéző nyújt a 28/360-044 telefonszámon.

Kiíró a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu és www.kisnemedi.hu honlapon szerezhet.