Álláspályázat: GAMESZ igazgató

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6.

Őrbottyán Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021.március 1-től 2026.február 28-ig szól-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény az önkormányzat településüzemeltetési, vagyongazdálkodási és lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait látja el, továbbá az önkormányzat és intézményei számára műszaki és üzemeltetési feladatokat lát el. Az igazgató feladata az intézmény jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetése, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, ellenőrzése, munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény munkájáról történő beszámolás, az előírt dokumentációk vezetése, a költséghatékony működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, műszaki vagy településüzemeltetési felsőfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettség,
 • legalább 2-3 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • felhasználói szinten MS Office alkalmazás használata,
 • legalább B kategóriás gépjárművezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, közgazdasági felsőfokú iskolai végzettség
 • legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló bizonyítvány(ok)/okmány(ok) másolata,
 • az intézmény működésére és vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, program ismertetése,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá-lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó István Ferenc polgármester nyújt, a +3628/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6276/2020 , valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ igazgató.
 • Személyesen: Szabó István Ferenc polgármester részére (Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.). .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság előtt személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság véleményét figyelembe véve Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Őrbottyán Város honlapja www.orbottyan.hu - 2020. november 6.
 • Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás – indokolás nélküli – visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.