Álláspályázat: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet család- és gyermekjóléti szolgáltatásban családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete által meghatározott végzettség, elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • saját gépjármű
 • "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,,
 • pontosság, megbízhatóság ,empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta intézményvezető nyújt, a +3670/4889884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 101 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 302/2021 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Személyesen: Muzsay Márta, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2021. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információwww.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.